اخبار امید

برگزاری جلسه تیم اجرایی امید درتاریخ 1401/05/05

03 اکتبر: بزرگداشت روز جهانی اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز برگزار شد

به گزارش ستاد خبری خیریه امید، مراسم بزرگداشت روز جهانی اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز در وزارت بهداشت با حضور دکتر…