اخبار امید

برگزاری جلسه تیم اجرایی امید درتاریخ 1401/05/05
IMG_20210817_230954

07 ژوئن: توافق نامه پروژه ساخت و بهره برداری توسعه فضای درمانگاه،آفرزیس و بستری سرپایی پیوند سلولهای بنیادی خونساز واقع در بیمارستان مرکز طبی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

توافق نامه  ای در جهت تحقق یکی از اهداف اصلی خیریه امید که فراهم نمودن خدمات پزشکی و درمانی، تاسیس…