انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

چشم انداز

ایجاد مرکز جامع سلول و ژن درمانی و تبدیل ایران به یکی از کشورهای مطرح در زمینه پزشکی بازساختی به جهت تولید فرآورده ها و ارائه خدمات بالینی نوین به بیماران صعب العلاج یا لاعلاج تا سال ۱۴۰۴ در حد ملی و تا سال ۱۴۰۹ در حد منطقه.
این انجمن در نظر دارد با ایجاد همکاریهای بین المللی ،جهت تبادل فناوریهای نوین در حوزه سلول درمانی و پزشکی بازساختی برای بیماریهای صعب العلاج ، امکان انجام خدمات نوین پزشکی را در داخل کشور فراهم آورد .

ارسالنظر