انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

توافق نامه پروژه بهسازی و توسعه فضای آزمایشگاه و تمیز بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی واقع دربیمارستان مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه مردمی یاری به درمانهای سلول درمانی امید در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ توافق نامه ای مبنی بر بهسازی و توسعه فضای آزمایشگاه و تمیز بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی واقع دربیمارستان مرکز طبی کودکان با حضور جناب آقای دکتر شروین بدو-رئیس بیمارستان-،جناب آقای دکتر محسنی معاون محترم و جناب آقای دکتر علیرضا دلیری- رئیس هیات مدیره خیریه- به امضا طرفین رسید.

Related Posts

ارسالنظر