انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

جلسه تیم اجرایی انجمن