انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد در یک نگاه
۱- کمک به دریافت سلول های بنیادی از بانکهای غیر خویشاوند خارج از کشور
۲- ساخت و تجهیز مراقبتهای پس از پیوند در بیمارستان مرکز طبی کودکان واقع در ساختمان شماره ۳ (بخش امید)
۳- ساخت و تجهیز کلین روم (اتاق تمیز) در بیمارستان مرکز طبی کودکان واقع در ساختمان شماره ۳
۴- کمک به گسترش بخش آفرزیس و درمانگاه پیوند (در دست انجام)
۵- کمک به تامین مالی و ارائه خدمات درمانی به بیماران نیازمند

۶- بهسازی آزمایشگاه (اتاق تمیز) پیوند سلول های بنیادی -واقع در ساختمان شماره ۳ بیمارستان مرکز طبی کودکان