انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

اهداف ما

۱- همگام با علوم روز دنیا و تبادلات فناوری های نوین در حوزه ی سلول درمانی و پزشکی بازساختی
۲- تامین اسکان و هزینه های معیشتی بیماران بی بضاعت
۳- یاری رسانی در تامین دارو و هزینه های درمانی بیماران بی بضاعت
۴- همراهی با ساخت، تجهیز و راه اندازی مراکز پیشرفته ی سلول درمانی و پزشکی باز ساختی