انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

اعضای هیات مدیره و اعضا

موسسین و اعضا هیات مدیره
آقای دکتر علیرضا دلیری: رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره
آقای دکتر امیر علی حمیدیه: مدیر عامل و عضو هیات مدیره
آقای مهندس حسین شریعت: نائب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره
خانم دکتر مریم بهفر: خزانه دار و عضو هیات مدیره
آقای مهندس مهدی یزدان پناه فدائی : عضو هیات مدیره
خانم بهاره قندچی: عضو علی البدل هیات مدیره
خانم  جعفری : عضو علی البدل هیات مدیره
خانم دکتر هدی معدنی: بازرس اصلی
آقای دکتر حسین سلطان نژاد : بازرس علی البدل