انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

اعضای هیات مدیره و اعضا

موسسین و اعضا هیات مدیره
آقای دکتر علیرضا دلیری: رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره
آقای دکتر امیر علی حمیدیه: مدیر عامل و عضو هیات مدیره
آقای مهندس حسین شریعت: نائب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره
خانم دکتر مریم بهفر: خزانه دار و عضو هیات مدیره
آقای دکتر علیرضا صالحی: عضو هیات مدیره
خانم دکتر مرضیه مهرافزا: عضو علی البدل هیات مدیره
خانم سپیده قندی پور طهرانی: عضو علی البدل هیات مدیره
خانم دکتر هدی معدنی: بازرس اصلی
خانم عالمه محمدپور: بازرس علی البدل