انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

اهدا یک دستگاه PCR به آزمایشگاه بخش پیوند

اهدای یک دستگاه PCR به آزمایشگاه بخش پیوند سلولهای بنیادی خونساز کودکان برای افزایش ظرفیت تشخیصی و پیشرفت تکنولوی

اهدای این دستگاه به عنوان یک گام مهم برای بهبود خدمات پیوند و افزایش کارایی در تشخیص و درمان کودکان محسوب می شود .

خیریه امید ازاین اهدای مهم از جناب آقای دکتر بهنام عباسی مدیر عامل شرکت وستا تجهیز ، قدردانی کرده و

آرزوی سلامت و توفیق برای ایشان را داریم .

تاریخ : ۱ آبان ۱۴۰۲

ارسالنظر