انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

حضور خیریه امید در هشتادو نهمین نشست کافه فوتبال

به دعودت جمعی از بزرگان و اساتید فوتیال ایران ، سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ مهمان نشست کافه فوتیال در کلینیک پزشکی ورزشی ایران مال در کنار بزرگان داوری فوتیال کشور جناب آقای فدایی ، آقای خسروی و سایر

بزرگان بودیم.

با امید به اینکه در راستای کمک به درمان کودکان اقداماتی انجام شود .

با تشکر ویژه از جناب آقای دکتر ناصری و جناب آقای افاضلی و سرکار خانم دکتر هراتیان که میزبان خیریه امید بودند .

ارسالنظر