انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

تجلیل از خیرین خیریه امید و توسعه آزمایشگاه بالینی بخش پیوند سلولهای بنیادی

مراسم تقدیر از خیرین بخش سلول های بنیادین خونسازدر بیمارستان طبی کودکان

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در سالن دکتر قریب با حضور ریاست محترم بیمارستان آقای دکتر بدو و سایراساتید و خیرین بزرگوار ،برگزار شد.و در این مراسم از جناب آقای دکتر یعقوب موثق، آقای مهندس مقدمی (اتاق تمیز بهار )، خیریه فردای سبز شریف ، شرکت کاوش طب آینده ، جناب آقا ی مهندس چوبینی ،جناب آقای کسایی، آقای صیادی به پاس همراهی در ساخت و توسعه آزمایشگاه تقدیر به عمل آمد .

ارسالنظر