انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

بازدید هیات مدیره بانک مسکن از بخش پیوند مرکز طبی کودکان

بازدیدکنندگان : هیات مدیره بانک مسکن ، مدیرعامل ،مدیر عامل و مدیران ارشد بانک

بازدیدکنندگان با همراهی مجمع خیرین سلامت استان تهران از بخش پیوند سلولهای بنیادی خونساز و بخش امید و آزمایشگاههای بخش پیوند بازدید و همچنین با مدیریت بیماستان مرکز طبی کودکان جناب آقای دکتر مخترع و رییس بخش پیوند جناب آقای دکترامیرعلی حمیدیه دیدار کردند.

اطلاعات جامعی در مورد تعداد بیماران پیوند داده شده و کودکان در لیست انتظار ، عملکرد چرخه پیوند و مشکلات موجود در این بخش را دریافت کرده اند و صحبت هایی جهت بهبود شرایط و خدمات ازمایشگاهی بخش پیوند را به عمل آوردند .

تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲

ارسالنظر