انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

گزارش اهدای کالا

بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید

با حضور انجمن خیریه امید در آگاپه و مشارکت در طرح دیجی کالا مهر ، وسایل مورد نیاز خیریه و بخش پیوند که در آنچا اعلام شد وطی مدت کوتاهی توسط تیکوکاران عزیز خریداری و به دست خیریه امید رسید .

همراهیتان را ارج می نهیم .https://agapengo.com/organizations/charities/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF

ارسالنظر