انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

همکاری داوطلبانه

با عضویت در خیریه امید، ما را در حمایت همه جانبه از بیماران صعب العلاج یاری دهید.

شما نیکوکار گرامی با تکمیل فرم ذیل در جهت حمایت معنوی همراه ما باشید.

    مشخصات فردی: لطفا تمامی موارد را تکمیل کنید.

    لطفا روزها و ساعتهايی که می توانید بخشی از وقت خود را به همکاری با خیريه امید اختصاص دهید مشخص فرمايید:
    شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه

    نوع همکاری (با ذکر مقدار و چگونگی در قسمت توضیحات)

    روابط عمومیتبلیغاتارائه خدمات درمانی، حقوقی يا ديگر خدمات جلب کمك های خیرينحرفه آموزیخدمات فرهنگیسایر