انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

برگزاری مراسم گلریزان خیریه امید