انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: ۴۲۷۴۸

برگزاری اولین گردهمایی انجمن خیریه مردمی یاری به درمان‌های سلولی امید